Header

معجزات

October 22, 2018

Miracles آیا معجزات واقعی هستند و هنوز هم اتفاق می افتند؟

آیا معجزات واقعی هستند و هنوز هم اتفاق می افتند؟ معجزات در دنیای مدرنOctober 21, 2018 (ترجمه کانون ژوستین قدیس) لی استروبل به خاطر کتاب معروفش «دلیل برای عیسی» شهرت فراوانی کسب کرده است. جزئیات تلاش عظیم او از این قرار بود ... Read More »

October 22, 2018


Translate »