Header

Abouzar Soltani

December 11, 2018

Calligraphy-Aboozar Soltani

خط معلی، خطی است که توسط استاد حمید عجم در سال ۱۳۷۸ ثبت گردیده است. خصوصیات این خط در هم تنیدگی حروف و کلمات است که حروف هنگام نوشتن، می‌توانند به راحتی از بین یکدیگر تردد کنند.  از مهم‌ترین ویژگی‌های این ... Read More »

December 11, 2018